Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bikinarium.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bikinarium.pl;

1.5. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego Bikinarium.pl, o którym mowa w punkcie 2.3. Regulaminu

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Equal Group a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bikinarium.pl.

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bikinarium.pl, prowadzony jest przez firmę Equal Group Miłosz Hyżak (dalej określana jako Equal Group) z siedzibą w Gnieźnie (os. Kazimierza Wielkiego 49/8), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 784-227-09-27, REGON 302106207.

2.3. Dane firmy:

Adres siedziby firmy: Equal Group Miłosz Hyżak, os. Kazimierza Wielkiego 49/8, 62-200 Gniezno

NIP: 784-227-09-27; REGON :302106207

Adres korespondencyjny / adres do zwrotów: Hurtownia Bielizny, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno

Adres poczty elektronicznej: sklep@bikinarium.pl

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, czyli zastosowania jednej z poniższych przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer w wersjach od 8.x do 10.x, Chrome w wersjach od 23.x do 24.x, Firefox w wersjach 3.x oraz od 9.x do 19.x, Opera w wersjach od 11.x do 12.x, Safari 5.x do 6.x.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://bikinarium.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe zarówno w przypadku rejestracji w jego ramach, jak i bez rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji lub dokonania zakupu bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. Firma Equal Group może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Equal Group.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Equal Group,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bikinarium.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki i rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu i czasu dostawy,

e.) adres do wysyłki i dane kontaktowe Klienta. 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Equal Group Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanym przez Klienta rozmiarze lub kolorystyce. W przypadku niedostępności wybranego produktu Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o tym fakcie.

4.10. W związku z tym, że asortyment Sklepu jest umiejscowiony w dwóch magazynach, Sprzedawca zastrzega, że poszczególne zamówienia (obejmujące kilka produktów) mogą być wysłane do Klienta w dwóch różnych przesyłkach w celu jak najszybszej realizacji. W takiej sytuacji wszelkie koszty związane z dodatkową przesyłką pokrywa Sprzedawca.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dokumentu sprzedaży (Potwierdzenie zakupu / faktura VAT).

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej DPD. Koszty i dokładne terminy dostawy są podane na stronie http://bikinarium.pl/Koszt-i-termin-dostawy-chelp-pol-16.html. Dodatkowo koszty i terminy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy zostaną również wyszczególnione w specyfikacji zamówienia, przesłanej na adres e-mail Klienta.

5.3. Termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) wynosi od 1 do 7 dni roboczych (w zależności od terminu wysyłki podanego na karcie danego produktu) licząc od momentu:

a.)    złożenia zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru);

b.)    wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty przelewem).

5.4. Termin dostawy jest uzależniony od wybranego przewoźnika i formy przesyłki:

a.)    Poczta Polska – przesyłka jest dostarczana w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi

b.)   Paczkomaty InPost - przesyłka jest dostarczana w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi

c.)    Kurier DPD – przesyłka jest dostarczana w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar i przesyłkę:

a.) przed wysyłką zamówienia (wpłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia):

-           przelewem na numer konta bankowego 74 1020 4027 0000 1702 1028 3374,

-           płatnością w systemie PayPal oraz PayU (w tym zapłata kartą płatniczą na zasadach określonych przez serwis PayU),

-           płatnością w systemie Pay-by-link dla wybranych banków,

-           bonem towarowym,

b.) przy odbiorze przesyłki ("za pobraniem") – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych metod płatności znajdują się na podstronie Metody płatności.

6.3. Składając zamówienie w sklepie bikinarium.pl Klient akceptuje przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia lub rejestracji użytkownika w Sklepie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661). 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-           dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

-           w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

a.)    Adres korespondencyjny: Hurtownia Bielizny, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno

b.)    Adres mailowy: sklep@bikinarium.pl

7.4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu (podstrona Sklepu Odstąpienie od umowy oraz zwroty i wymiany) jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7.7. Dodatkowo Sklep udostępnia możliwość zwrotu zakupionych produktów w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Produktu. Niezależnie od pozostałych przysługujących Klientowi praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu, Klient będący Konsumentem może zwrócić dowolny Produkt zakupiony w Sklepie, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony. Warunkiem jest odesłanie Produktu w ciągu 30 dni od daty dostarczenia na adres podany w punkcie 7.3.

Możliwość zwrotu artykułów w ciągu 30 dni jest dodatkowym przywilejem dla Klientów sklepu Bikinarium.pl i nie narusza ani nie ogranicza w żaden sposób praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7.8. Towar należy przesłać lub dostarczyć na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Hurtownia Bielizny, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

7.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, aby towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.14. Pozostałe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość można znaleźć również na podstronie Sklepu Odstąpienie od umowy oraz zwroty i wymiany.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i Gwarancja

8.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej (sklep@bikinarium.pl) lub na adres korespondencyjny (Hurtownia Bielizny, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno). Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny Sklepu (Hurtownia Bielizny, ul. Wyszyńskiego 23, 62-200 Gniezno).

8.4. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Ochrona danych osobowych

9.1. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

9.2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Equal Group Miłosz Hyżak z siedzibą w Gnieźnie (os. Kazimierza Wielkiego 49/8), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 784-227-09-27, REGON 302106207. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się mailowo (sklep@bikinarium.pl), telefonicznie (801-011-262 / (61) 642-91-72) lub za pomocą poczty tradycyjnej (adres siedziby firmy).

9.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu w formie pisemnej (adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej Sklepu są podane w punkcie 2.3. niniejszego regulaminu.

10.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie  ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.
Zamknij
pixel